สารบัญมิลินทปัญหา

 1. มิลินทปัญหา ตอนที่ 1
  : คำนมัสการพระรัตนตรัยของพระติปิฎกจุฬาภัยเถระ, พระอรหันต์ขึ้นไปเชิญมหาเสนะเทพบุตร
 2. มิลินทปัญหา ตอนที่ 2
  : มหาเสนะเทพบุตรจุติจากเทวโลก, พระโรหนะไปนำนาคเสนกุมารเพื่อจะให้บรรพชา, นาคเสนกุมารบรรพชา, นาคเสนอุปสมบท, พระนาคเสนแสดงธรรมเป็นครั้งแรก
 3. มิลินทปัญหา ตอนที่ 3
  : พระนาคเสนไปศึกษาพระไตรปิฏกกับพระธรรมรักขิต, พระนาคเสนสำเร็จพระอรหันต์, พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปถามปัญหาพระอายุบาล, พระนาคเสนไปถึงอสงไขยบริเวณ, พระเจ้ามิลินท์เสด็จไปหาพระนาคเสน
 4. มิลินทปัญหา ตอนที่ 4
  : วรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๑ ถามชื่อ, ปัญหาที่ ๒ ถามพรรษา, ปัญหาที่ ๓ ถามลองปัญญา, ปัญหาที่ ๔ ปัญหาของอันตกายอำมาตย์, ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องบรรพชา, ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องปฏิสนธิ (เกิด), ปัญหาที่ ๗ ถามเรื่องมนสิการ (การกำหนดจิต), ปัญหาที่ ๘ ถามลักษณะมนสิการ, ปัญหาที่ ๙ ถามลักษณะศีล
 5. มิลินทปัญหา ตอนที่ 5
  : วรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๑๐ ถามลักษณะศรัทธา, ปัญหาที่ ๑๑ ถามลักษณะวิริยะ, ปัญหาที่ ๑๒ ถามลักษณะสติ, ปัญหาที่ ๑๓ ถามลักษณะสมาธิ, ปัญหาที่ ๑๔ ถามลักษณะปัญญา, ปัญหาที่ ๑๕ ถามหน้าที่แห่งธรรมต่างๆ กัน
 6. มิลินทปัญหา ตอนที่ 6
  : วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๑ ถามความสืบต่อแห่งธรรม, ปัญหาที่ ๒ ถามความรู้สึกของผู้ไม่เกิดอีก, ปัญหาที่ ๓ ถามที่ดับปัญญา, ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องปรินิพพาน, ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องสุขเวทนา
 7. มิลินทปัญหา ตอนที่ 7
  : วรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๖ ถามการถือกำเนิดแห่งนามรูป, ปัญหาที่ ๗ ถามการเกิดอีกแห่งพระนาคเสน, ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องนามรูป, ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องกาลนานยืดยาว, วรรคที่ ๓ ปัญหาที่ ๑ ถามมูลเหตุแห่งกาลทั้ง ๓, ปัญหาที่ ๒ ถามที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสาร, ปัญหาที่ ๓ ถามความปรากฏแห่งที่สุดเบื้องต้น, ปัญหาที่ ๔ ถามถึงความเกิดขึ้นแห่งสังขาร, ปัญหาที่ ๕ ถามถึงความมีขึ้นแห่งสังขารที่ไม่มี
 8. มิลินทปัญหา ตอนที่ 8
  : วรรคที่ ๓ ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องผู้ถึงเวทย์, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงความเกี่ยวข้องกันของจักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณ, ปัญหาที่ ๘ ถามลักษณะผัสสะ, ปัญหาที่ ๙ ถามถึงลักษณะเวทนา, ปัญหาที่ ๑๐ ถามลักษณะสัญญา, ปัญหาที่ ๑๑ ถามลักษณะเจตนา, ปัญหาที่ ๑๒ ถามลักษณะวิญญาณ, ปัญหาที่ ๑๓ ถามลักษณะวิตก, ปัญหาที่ ๑๔ ถามลักษณะวิจาร, วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๑ ถามลักษณะมนสิการ, ปัญหาที่ ๒ ถามลักษณะสิ่งที่มีภาวะอย่างเดียวกัน
 9. มิลินทปัญหา ตอนที่ 9
  : วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๓ ถามการเกิดแห่งอายตนะ ๕, ปัญหาที่ ๔ ถามเหตุต่างๆ กันแห่งกรรม, ปัญหาที่ ๕ ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบทำเสียก่อน, ปัญหาที่ ๖ ถามถึงความร้อนแห่งไฟนรก, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงเรื่องเครื่องรองแผ่นดิน, ปัญหาที่ ๘ ถามถึงเรื่องนิโรธนิพพาน, ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องการได้นิพพาน, ปัญหาที่ ๑๐ ถามเรื่องรู้จักความสุขในนิพพาน, วรรคที่ ๕ ปัญหาที่ ๑ ถามเรื่องความมีและความไม่มีแห่งพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องการรู้ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องการเห็นธรรม, ปัญหาที่ ๕ ถามถึงความไม่ก้าวย่างไปแห่งผู้จะเกิด, ปัญหาที่ ๖ ถามถึงผู้สำเร็จเวทย์, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงการก้าวไปแห่งสภาพ, ปัญหาที่ ๘ ถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรม, ปัญหาที่ ๙ ถามถึงความรู้สึกของผู้จะเกิดอีก, ปัญหาที่ ๑๐ ถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพาน
 10. มิลินทปัญหา ตอนที่ 10
  : วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๑ ถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิต, ปัญหาที่ ๒ ถามถึงเหตุที่ไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ล่วงหน้า, ปัญหาที่ ๓ ถามถึงลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ของพระพุทธมารดาบิดา, ปัญหาที่ ๔ ถามถึงความเป็นพรหมจารีของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๕ ถามถึงการอุปสมบท ไม่อุปสมบท, ปัญหาที่ ๖ ถามถึงความต่างกันแห่งน้ำตา, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงความต่างกันแห่งผู้เสวยรส, ปัญหาที่ ๘ ถามที่ตั้งแห่งปัญญา, ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องสงสาร, ปัญหาที่ ๑๐ ถามถึงเหตุที่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วได้
 11. มิลินทปัญหา ตอนที่ 11
  : วรรคที่ ๗ ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องความไกลแห่งพรหมโลก, ปัญหาที่ ๕ ถามถึงความไปเกิดในพรหมโลกและเมืองกัสมิระ, ปัญหาที่ ๖ ถามถึงวรรณะสัณฐานของผู้ไปเกิดในโลกอื่น, ปัญหาที่ ๗ ถามเรื่องถือกำเนิดในครรภ์มารดา, ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องโพชฌงค์ ๗, ปัญหาที่ ๙ ถามถึงความมากกว่ากันแห่งบาปและบุญ, ปัญหาที่ ๑๐ ถามถึงการทำบาปแห่งผู้รู้กับผู้ไม่รู้, ปัญหาที่ ๑๑ ถามถึงผู้ที่ไปอุตตรกุรุทวีปและสวรรค์, ปัญหาที่ ๑๒ ถามเรื่องกระดูกยาว, ปัญหาที่ ๑๓ ถามเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจ, ปัญหาที่ ๑๔ ถามว่าอะไรเป็นสมุทร, ปัญหาที่ ๑๕ ถามเรื่องการตัดสิ่งที่สุขุม, ปัญหาที่ ๑๖ ถามความวิเศษแห่งปัญญา, ปัญหาที่ ๑๗ ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้น, ปัญหาที่ ๑๘ ถามถึงเรื่องสิ่งที่ทำได้ยากของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๑๙ พระเจ้ามิลินท์ทรงเลื่อมใสได้ปวารณาพระนาคเสน
 12. มิลินทปัญหา ตอนที่ 12
  : นอกวรรค โคตมีปัญหา เรื่องถวายผ้าของพระนางโคตมี, เริ่มมณฑกปัญหา
 13. มิลินทปัญหา ตอนที่ 13
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๑ ว่าด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๒ ถามถึงความเป็นพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า
 14. มิลินทปัญหา ตอนที่ 14
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องโปรดให้พระเทวทัตบรรพชา, ปัญหาที่ ๔ ถามถึงเหตุให้แผ่นดินไหว
 15. มิลินทปัญหา ตอนที่ 15
  : ตัวอย่างผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตา นายสุมนมาลาการ, พระนางมัลลิกาเทวี, พระนางโคปาลมาตาเทวี, นางสุปิยอุบาสิกา
 16. มิลินทปัญหา ตอนที่ 16
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๕ ตาทิพย์ของพระเจ้าสีวิราช, ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องการตั้งครรภ์
 17. มิลินทปัญหา ตอนที่ 17
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๗ เรื่องอายุพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี
 18. มิลินทปัญหา ตอนที่ 18
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องสำเร็จสัพพัญญุตญาณ
 19. มิลินทปัญหา ตอนที่ 19
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๑ ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องสิ่งที่ควรทำยิ่งของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๑๐ ถามเรื่องกำลังอิทธิบาท, เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๑ ถามเรื่องสิกขาบทเล็กน้อย
 20. มิลินทปัญหา ตอนที่ 20
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องปัญหาที่แก้ด้วยการพักไว้, ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องมรณภัย
 21. มิลินทปัญหา ตอนที่ 21
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องพ้นจากบ่วงมรณะ, ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องอันตรายแห่งลาภของพระพุทธเจ้า
 22. มิลินทปัญหา ตอนที่ 22
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงธรรมอันประเสริฐสุด, ปัญหาที่ ๘ ถามถึงเรื่องความไม่แตกกันแห่งบริษัทของพระพุทธเจ้า
 23. มิลินทปัญหา ตอนที่ 23
  : เมณฑกปัญหาวรรคที่ ๒ ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องการทำบาปของผู้ไม่รู้, ปัญหาที่ ๑๐ ถามเรื่องความไม่ทรงห่วงพระภิกษุสงฆ์, วรรคที่ ๓ ปัญหาที่ ๑ ถามเรื่องทรงแสดงของลับ, ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องผรุสวาจาของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องวิญญาณของต้นไม้, ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องอานิสงส์แห่งบิณฑบาตทั้งสองคราว, ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องทรงอนุญาตพุทธบูชา
 24. มิลินทปัญหา ตอนที่ 24
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๓ ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องสะเก็ดศิลาถูกพระบาท, ปัญหาที่ ๗ ถามเรื่องการถวายโภชนาหาร, ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องทรงขวนขวายน้อยในการแสดงธรรม, ปัญหาที่ ๙ ถามถึงความมีอาจารย์และไม่มีอาจารย์ของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๑๐ ถามถึงสมณะที่เลิศและไม่เลิศ, วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๑ ถามเกี่ยวกับเรื่องสรรเสริญ, ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหง, ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องทรงขับไล่ภิกษุ
 25. มิลินทปัญหา ตอนที่ 25
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๔ ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องไม่มีที่อยู่ประจำและไม่มีอาลัย, ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องสำรวมท้อง, ปัญหาที่ ๗ ถามเรื่องปกปิดพระธรรมวินัย, ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องความหนักเบาแห่งมุสาวาท, ปัญหาที่ ๙ ถามถึงเรื่องผู้ควรแก่การขอ, วรรคที่ ๕ ปัญหาที่ ๑ ถามถึงอำนาจฤทธิ์และกรรม, ปัญหาที่ ๒ ถามถึงธรรมดาของพระโพธิสัตว์, ปัญหาที่ ๓ ถามถึงเรื่องฆ่าตัวเอง, ปัญหาที่ ๔ ถามเกี่ยวกับอานิสงส์เมตตา
 26. มิลินทปัญหา ตอนที่ 26
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๕ ปัญหาที่ ๕ ถามถึงความเสมอกันและไม่เสมอกันแห่งกุศลและอกุศล, ปัญหาที่ ๖ ถามเกี่ยวกับนางอมราเทวีของมโหสถ, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงความไม่กลัวแห่งพระขีณาสพ, ปัญหาที่ ๘ ถามคุณและโทษแห่งสันถวไมตรีและเรื่องพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้เกิดทาง, วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๑ ถามถึงโทษแห่งปฏิปทา, ปัญหาที่ ๒ ถามถึงธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้า
 27. มิลินทปัญหา ตอนที่ 27
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๖ ปัญหาที่ ๓ ถามถึงความเป็นพระอรหันต์แห่งคฤหัสถ์, ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องโลมกัสสปฤาษี, ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องพญาช้างฉัททันต์, ปัญหาที่ ๖ ถามถึงเรื่องฆฏิการอุบาสก, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงความเป็นพระราชาของพระพุทธเจ้า, ปัญหาที่ ๘ ถามถึงเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ พระองค์, ปัญหาที่ ๙ ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต, วรรคที่ ๗ ปัญหาที่ ๑ ถามเรื่องพระสึก
 28. มิลินทปัญหา ตอนที่ 28
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๗ ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องเวทนาทางกายทางใจของพระอรหันต์, ปัญหาที่ ๓ ถามเรื่องอันตรายแห่งการสำเร็จธรรมของคฤหัสถ์ผู้ปาราชิก, ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องสมณะทุศีลคฤหัสถ์ทุศีล, ปัญหาที่ ๕ ถามความมีชีวิตแห่งน้ำ, ปัญหาที่ ๖ ถามถึงสิ่งที่ไม่มีในโลก, ปัญหาที่ ๗ ถามถึงความเผลอสติของพระอรหันต์, ปัญหาที่ ๘ ถามถึงความมีอยู่แห่งนิพพาน, ปัญหาที่ ๙ ถามถึงสิ่งที่เกิดจากกรรมและไม่เกิดจากกรรม
 29. มิลินทปัญหา ตอนที่ 29
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๘ ปัญหาที่ ๑ ถามถึงความตายแห่งยักษ์, ปัญหาที่ ๒ ถามเรื่องไม่ทรงบัญญัติสิกขาบท, ปัญหาที่ ๓ ถามถึงมลทินแห่งดวงอาทิตย์, ปัญหาที่ ๔ ถามเรื่องความร้อนแห่งดวงอาทิตย์, ปัญหาที่ ๕ ถามถึงเรื่องทานของพระเวสสันดร
 30. มิลินทปัญหา ตอนที่ 30
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๘ ปัญหาที่ ๖ ว่าด้วยการทรงทำทุกกรกิริยา, ปัญหาที่ ๗ ว่าด้วยกำลังแห่งกุศลอกุศล, ปัญหาที่ ๘ ว่าด้วยการทำบุญให้ผู้ตาย, ปัญหาที่ ๙ ว่าด้วยความใหญ่และไม่ใหญ่แห่งกุศลอกุศล
 31. มิลินทปัญหา ตอนที่ 31
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๙ ปัญหาที่ ๑ ถามถึงกาลมรณะ อกาลมรณะ, ปัญหาที่ ๒ ถามถึงปาฏิหาริย์ในเจดีย์ของพระอรหันต์, ปัญหาที่ ๓ ถามถึงการสำเร็จธรรมของบุคคล, ปัญหาที่ ๔ ถามถึงความไม่เจือทุกข์แห่งพระนิพพาน, ปัญหาที่ ๕ ถามเรื่องนิพพานโดยรูปพรรณสัณฐาน, ปัญหาที่ ๖ ถามเรื่องการกระทำให้แจ้งนิพพาน
 32. มิลินทปัญหา ตอนที่ 32
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๙ ปัญหาที่ ๗ ถามถึงที่ตั้งนิพพาน, ปัญหาที่ ๘ ถามเรื่องสิ่งที่ควรรู้ด้วยอนุมาน
 33. มิลินทปัญหา ตอนที่ 33
  : เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๙ ปัญหาที่ ๙ ถามเกี่ยวกับธุดงค์, อุปมาปัญหา บทมาติกา ว่าด้วยอุปมาต่างๆ, โฆรสวรรคที่ ๑ อุปมาองค์ ๑ แห่งลา, อุปมาองค์ ๕ แห่งไก่
 34. มิลินทปัญหา ตอนที่ 34
  : อุปมาปัญหา โฆรสวรรคที่ ๑ อุปมาองค์ ๑ แห่งกระแต จนถึง องค์ ๒ แห่งวานร, ลาวุลตาวรรคที่ ๒ องค์ ๑ แห่งเครือน้ำเต้า จนถึง องค์ ๕ แห่งมหาสมุทร, จักกวัตติวรรคที่ ๓ องค์ ๕ แห่งแผ่นดิน จนถึง องค์ ๕ แห่งภูเขา
 35. มิลินทปัญหา ตอนที่ 35
  : อุปมาปัญหา จักกวัตติวรรคที่ ๓ องค์ ๕ แห่งอากาศ จนถึง องค์ ๔ แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ, กุญชรวรรคที่ ๔ องค์ ๑ แห่งปลวก จนถึง องค์ ๕ แห่งช้าง, สีหวรรคที่ ๕ องค์ ๗ แห่งราชสีห์ จนถึง องค์ ๑ แห่งงูเหลือม
 36. มิลินทปัญหา ตอนที่ 36
  : อุปมาปัญหา มักกฏวรรคที่ ๖ องค์ ๑ แห่งแมงมุม จนถึง องค์ ๒ แห่งช่างไม้, กุมภวรรคที่ ๗ องค์ ๑ แห่งหม้อน้ำ จนถึง องค์ ๔ แห่งนายขมังธนู, พระเจ้ามิลินท์เสด็จออกบรรพชาแล้วได้สำเร็จพระอรหันต์, มิลินทปัญหา จบบริบูรณ์